تبلیغات
اعتیاد ، ترک یا درمان لژیون حمید اکبری - در باب جلسه وظا یف رهجو
 
اعتیاد ، ترک یا درمان لژیون حمید اکبری
وبلژون مسافر حمید اکبری
 
 
سه شنبه 19 بهمن 1395 :: نویسنده : مسافر رضا


کنگره ۶۰ در بعد علمی ، همچون متد درمانی DST که برای اولین بار مسئله درمان اعتیاد را در سطح جهانی مطرح نمود و در این مقوله پیشگام میباشد ، در بعد شناخت انسان و تواناییهای آن در نوک این پیکان درحرکت میباشد که ما با این موضوع  در قالب مقوله جهانبینی سروکار داریم ، آنجا که در ابتدای کار مصرفکنندهی مواد مخدری که از پس وظایف کوچک خود برنمیآید را وامدار خود میکند و از همان ابتدا به او میآموزد که  رهجو بودن هم ، وظایفی دارد .
فرایند فراگیری علم و دانش هنگامی به گونه شایسته انجام میپذیرد که با نظم و انضباط همراه گردد.منظور از نظم این است که شیوهها و قانونهایی ویژه را باید در مدت فراگیری دانش ارج نهاد وبر اساس آن حرکت کرد .که وظایف شاگرد نسبت به استاد یکی از اصول ، قوانین و آداب تعلیم و تعلّم میباشد.زمانی پروسه تعلیم و تعلّم درست صورت میگیرد که قوانین آن بهدرستی اجرا شود.
از آنجائی که کنگره ۶۰  سیستم آموزشی و درمانی میباشد،حیطه آموزش در آن بسیار وسیع میباشد. در این سیستم پیرامون موضوعات متعدد در خصوص شناخت انسان و مواد مخدر ،جایگاه انسان در زندگی و نقش او، روش صحیح برای داشتن زندگی سالم و متعادل و... ،آموزش صورت میگیرد.بنابراین رعایت اصول و قوانین توسط اعضاء از اهمیت ویژهای برخوردار است.
نکته بسیار جالب و قابل تفکر این است که این دستور جلسه با عنوان وظایف رهجو تمامی اعضاء کنگره۶۰ را از بنیان ، دیدهبان و راهنما ، مسافران و همسفران سفر اول و دوم در قسمت آقایان و خانمها را در برمیگیرد .
همه ما رهجو هستیم و جوینده راه ، هیچکدام از این امر مستثنا نیستیم و میبایست تمام تلاش خود را بنماییم ، اما تفاوتی در این میان بهوضوح قبال روئیت میباشد و آن این است که ، همه انسانها از بدو تولد و دورانهای پسازآن دارای وظایفی میباشند که ناگزیر به انجام آن هستند ، وظیفهای که پدر و یا مادر دارد ، وظیفهای که یک سرباز دارد و یا وظیفهای که یک نانوا دارد .شاید تعریف بسیاری از ما از وظیفه این باشد که با تمام تلاش خود را در قبال مسئولیت خود انجام دهیم و از هیچ کوششی دریغ نکنیم ، وظایف خود را انجام میدهیم تا از گزند دیگران در امان باشیم و یا چارهای جز آن نداریم ؟
همه ما فارغ از اینکه که در چه جایگاهی قرار داریم رهجو میباشیم و نقطه مشترک اجتماع ما در کنگره۶۰ رهایی از اعتیاد میباشد ، در واقع رهجو کسی است که در وهله اول خواستار رهایی از اعتیاد باشد ، رهجو کسی است که میداند بعد از گذشت ۱۰ ماه به نتیجه خواهد رسید و سربلند خواهد شد. وظیفه من این است که نکات را موبهمو به اجر درآورم و در انجام آن تعلل نکنم ، من بهعنوان یک مسافر و یا یک رهجو میبایست در اولین قدم فرمان روایی خود را بر خودم از نیروی منفی پس بگیریم  ، از این رو بهعنوان یک مسافر سفر اول یا یک رهجوی سفر اولی میبایست بهصورت کاملاً دقیق طبق گفته راهنما به اجرای متد D.S.T   بپردازم و بهترین استفاده را از نوشتارها ، کتاب عبور از منطقه ۶۰ درجه زیر صفر ، وادیها ، جزوات جهانبینی ، سیدیها و دیگر  مقالات برده و به انجام خدمتهایی در خور سفرم بپردازم تا خود بدهکار خویش نباشم و بتوانم تخریبی که سالها به جسم ، روان و جهانبینی خود وارد کردهام را با پیمودن یک سفر خوب جبران نمایم.
رهجو کسی است که میداند برای چه امری به کنگره ۶۰ میآید . او هدفش را میشناسد ، او به دنبال رهایی است و خوب میداند که بدون آموزش و یادگیری ، خبری از درمان و رهایی نخواهد بود . حضور او در کنگره ، حضوری مؤثر در امر یادگیری و آموزش است . او میداند که حضور در کنگره ۶۰ مفهومی جز آموزش ندارد . خوب گوش میکند ، خوب مطالعه میکند و خوب عمل میکند . نشریات ، مقالات ، کتاب عبور از منطقه ۶۰ درجه زیر صفر، سیدیها و دیگر منابع آموزش کنگره ۶۰ را از دست نمیدهد . حرف راهنمایش را فقط یکبار میشنود و عمل میکند . در مقابل آموزشهای کنگره ۶۰ و راهنما تسلیم است .رهجو کسی است که اصول ، قوانین  و حرمت کنگره ۶۰ را رعایت میکند . دیر نمیآید ، زود نمیرود ، غیبت نمیکند ، وارد مسائل حاشیهای نمیشود . کاری به کار دیگران ندارد . توان و انرژیاش مصروف امور درمان خود میشود . با راهنما صداقت دارد . لباس پوشیدن و رفتارش درست است . با دیگران با احترام برخورد میکند.
رهجو در کنگره ۶۰ ، تماشاچی فعالیت و خدمت دیگران نیست . خودش فعال است و خدمت می کند . او خوب می داند که خدمت کردن و فعال بودن بخشی از پروسه درمان اوست و نسبت به این مهم بی تفاوت نیست . او میداند که خدمت در کنگره ۶۰ داوطلبانه است و تا خودش داوطلب نشود کسی به سراغ او نخواهد آمد . او میداند که اگر بازیگر نباشد ، پس از مدتی از همه چیز خسته میشود و همهچیز برایش تکراری و کسلکننده میشود و شروع میکند به ایراد گرفتن از همه چیز و در نهایت از حرکت بازمیماند .راهنما فقط راهنمایی میکند ، کنگره ۶۰ میگوید ،  اعتیاد درمانگر ندارد ، راهنما درمانگر نیست ، درمانگر اعتیاد ، رهجو است، تمام مسئولیت درمان روی دوش رهجو است ، رهجو نباید انتظار داشته باشد که کمک راهنما تمام وقت در خدمت او باشد ، او راهنماست . رهجو باید از راهنما سؤال کند تا راهنما جواب بدهد . رهجو باید برنامه بخواهد تا راهنما برنامه کاهش مصرف را ارائه بدهد . رهجو باید به دنبال راهنما باشد نه اینکه راهنما به دنبال رهجو باشد.
رهجو در کنار وظایف خود در قبال راهنما و کنگره ۶۰ ، موظف است به وظایف خود در مورد خانواده و زندگی نیز درست عمل کند . رهجو نمیتواند تمام زندگیاش را برای کنگره و راهنما بگذارد و از زندگی و خانواده خود غافل شود . نگهبان کنگره ۶۰ تقریباً در اکثر سیدیها و نوشتارها و آموزشهای خودشان بارها به این مسئله اشارهکردهاند که ما بایستی پایههای مالی زندگی خود را مستحکم کنیم و برای خانواده خود وقت بگذاریم و طوری عمل نکنیم که آنها از ما ناراضی باشند .
اما در صور پنهان شخص رهجو در مسیر تکاملی قرار میگیرد و در این مسیر بایستی برنامهریزی مدون و دقیقی را سرلوحه کار خود قرار دهد تا در سایر دوره حیات بتواند به این تکامل و صعود خود ادامه دهد و بتواند در مکانهای دیگر همچنان رهجو باقی بماند؛ درواقع رهجو بدون راهنما هیچ معنایی جز حیرانی و سرگردانی ندارد. هر رهجو باید تحت هر شرایطی معلم و مربی و راهنما داشته باشد تا بتواند به حرکت سالم خود ادامه دهد.
خداوند نیز بشر را بدون معلم و مربی و هدایتکننده رها نکرده است. پیامبرانی را در برهههای زمانی مختلف برای استمرار حرکت در صراط مستقیم و دوری از بیراههها فرستاده است. فرایند راهنما و رهجو زمانی به ثمر خواهد نشست که دارای آموزش باشد، بهنوعی مثلث آموزش (آموزش دهنده-آموزش گیرنده-موضوع) نقش حیاتی و ویژهای برای فرد دارد و این سه ضلع باید درنهایت دقت ترسیم گردد تا رهجو بتواند در ابتدا راه و مسیر را پیدا کند و بعد قادر به ماندن و ادامه دادن باشد.
سفر کردن در کنگره۶۰ هم سخت است و هم سهل است، اگر این مطالبی که گفته شد به نحو احسن انجام دهد بسیار آسان و سهل میشود هیچکدام از این وظایف از روی اجبار نیست و نتیجه و معجزه آن عشق است، اگر میخواهم به کنگره و راهنمایم ناسپاس نباشم بهتر است وظایفم را به نحو احسن انجام دهم تا حس لذت را با تمام وجود درک کنم.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 17 شهریور 1396 05:09 ب.ظ
Having read this I believed it was really informative. I appreciate you taking
the time and energy to put this content together.
I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and posting comments.

But so what, it was still worth it!
دوشنبه 30 مرداد 1396 11:53 ق.ظ
I was recommended this blog by way of my cousin. I am now not certain whether
or not this put up is written by means of him as nobody else recognize such precise about my problem.
You are amazing! Thanks!
دوشنبه 16 مرداد 1396 02:25 ق.ظ
I could not resist commenting. Perfectly written!
شنبه 14 مرداد 1396 10:40 ق.ظ
Good blog you have here.. It's hard to find high quality writing like yours nowadays.

I truly appreciate individuals like you! Take care!!
سه شنبه 6 تیر 1396 05:16 ق.ظ
I drop a leave a response when I appreciate a article on a website or if I have something to valuable to contribute to the discussion. Usually
it's a result of the sincerness displayed in the
post I browsed. And after this post اعتیاد ، ترک یا درمان
لژیون حمید اکبری - در باب جلسه وظا یف رهجو.

I was moved enough to post a comment :-P I
do have a couple of questions for you if it's okay. Is it simply me or does it seem like some of the comments come across like left by brain dead people?
:-P And, if you are writing on additional places, I would like to keep up with
you. Could you list all of your communal sites like
your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?
چهارشنبه 3 خرداد 1396 08:20 ب.ظ
Now I am going to do my breakfast, later than having
my breakfast coming yet again to read more news.
جمعه 25 فروردین 1396 06:22 ق.ظ
It's actually a great and useful piece of information. I'm satisfied that
you shared this helpful info with us. Please stay us up to date
like this. Thank you for sharing.
سه شنبه 22 فروردین 1396 04:28 ق.ظ
I every time emailed this blog post page to all my
contacts, as if like to read it next my contacts will
too.
یکشنبه 20 فروردین 1396 08:57 ق.ظ
Hi there everybody, here every one is sharing these
know-how, thus it's nice to read this website, and I used to
visit this blog everyday.
دوشنبه 14 فروردین 1396 08:41 ب.ظ
It's great that you are getting thoughts from this post as well as from our dialogue made at this
place.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مسافر محمد رضا
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :